Relacja z RESPONSIBLE BUSINESS SUMMIT & AWARDS GALA

gala Miałam przyjemność uczestniczyć w II edycji Responsible Business Summit & Awards Gala, która odbyła się 14 października 2016 w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili reprezentanci największych firm i organizacji z Polski i ze świata, a tematyka CSR została omówiona z wielu różnych punktów widzenia. Poniżej znajdziecie moją relację z konferencji, jak i towarzyszącej jej gali.

Konferencję rozpoczęło przywitanie uczestników przez panią Beatę Radomską – prezes Executive Club, która oddała głos pierwszemu prelegentowi – Kamilowi Wyszkowskiemu – Dyrektorowi Generalnemu Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Pan Kamil w swoim przemówieniu skupił się na celach, jakie biznes powinien sobie wyznaczyć, aby zapewnić zrównoważony rozwój. Zwrócił także uwagę na potrzebę  stworzenia „mapy drogowej dla biznesu”, w której rolę drogowskazów może pełnić 17 celów zrównoważonego rozwoju. Dalszą część wypowiedzi poświęcił problemom, z jakimi borykamy się jako społeczeństwo.

Pierwszą poruszoną przez niego kwestią były zrównoważone miasta – pomimo dosyć dużego nagłośnienia medialnego problemu jakość powietrza w polskich miastach w dalszym ciągu jest bardzo zła, a problem nie dotyczy tylko dużych miast (jak np. Warszawa), a także uzdrowisk, takich jak Rabka – które kojarzą nam się z czystym powietrzem. Jedynym sposobem by sobie z tym poradzić jest wg pana Kamila zmiana mentalności ludzi poprzez edukację ekologiczną, aby wiedzieli, że w piecu nie należy palić śmieci, a samochód warto zamienić na alternatywną formę transportu.

Drugim obszarem, który został poruszony przez pana Kamila był problem poziomu korupcji. Jak zaznaczył – poradziliśmy sobie z korupcją „małą”, jakkolwiek duża nadal stanowi dla nas wyzwanie.

Ostatnią część swojej wypowiedzi pan Kamil poświęcił sytuacji polskiego morza, wskazując konieczność współdziałania wszystkich gałęzi przemysłu w dążeniu do zmniejszenia eutrofizacji środowiska, którego zanieczyszczenie postępuje w zastraszającym tempie.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny „Kapitalizm a nierówności. Co może zrobić biznes, by przywrócić społeczną równowagę?” prowadzony przez dr Grzegorza Malinowskiego z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego.

W dyskusji udział wzięli:

Ks. Andrzej Augustyński – Przewodniczący Zarządu, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie SIEMACHA

Agata Stafiej – Bartosik – Country Director Poland, Ashoka Innovators for the Public

Cesar Lipka – Prezes Zarządu, Superdrob S.A.

Prof. Wiesław Nowiński – Agencja ds. Nauki, Technologii i Badań, Singapur

Dyskusję rozpoczął Ks. Andrzej Augustyński, który wskazał na konieczność zinstytucjonalizowania działań społecznych, wdrożenia specjalnych narzędzi, procedur oraz działań realizowanych przez zawodowców, a nie wolontariuszy. Mówił też o potrzebie, aby odpowiedzialny biznes niósł ze sobą rozwój, jako przykład podając dom dziecka, który stowarzyszenie SIEMACHA wybudowało od podstaw, bez publicznych pieniędzy. Połączenie placówki ze szkołą, stadniną i pływalnią dało 20 osobom pracę, stając się przy tym centrum życia powiatu oraz stwarzając przyjazne warunki dla wychowanków. Dzieci mają kontakt ze zwierzętami i środowiskiem, a ich poczucie wartości uległo polepszeniu.

Następnie głos zabrała pani Agata Stafiej, która skupiła się na potrzebie wspólnego działania biznesu i społeczników w celu skutecznej walki z problemami (np. bezdomnością) oraz patrzenia na zagadnienia całościowo – zgodnie z założeniami koncepcji CSR. Jako przykład podała działalność Ashoka’i, która w samej Polsce skupia 73 organizacje pozarządowe ( 3500 na świecie). Zwróciła także uwagę na problem nierówności, który obejmuje zarówno kwestie ekonomiczne, jak i edukacyjne,  długość życia (Human Development Index) czy poczucie szczęścia (Happiness Index).

Pan Prof. Wiesław Nowiński na wstępie podniósł kwestię tego, co my – jako jednostki możemy zrobić dla kraju. Zwrócił uwagę na fakt, iż oddając nawet połowę naszych zarobków na cele społeczne i tak bylibyśmy bogatsi od wielu mieszkańców globu. Jako przykłady godne naśladowania podał Bill’a Gates’a i Paul’a Allen’a. W następnej części swojej wypowiedzi wskazał na problem marnowania potencjału ludzkiego w skutek braku centrów naukowych, co często zmusza naukowców do wyjazdu z kraju. Profesor zauważył, iż w przypadku, kiedy centra nie otrzymują wsparcia od rządu, konieczne jest wsparcie biznesu. Wskazał także na korzyści dla obu stron, płynące z takiej współpracy.

Pan Nowiński dodał, że trzeba się zastanowić nad faktyczną efektywnością podejmowanych działań. Potrzebni są specjaliści, którzy stworzą technologie lub narzędzia do rozwiązywania problemów.

W następnej części swojej wypowiedzi profesor nawiązał do związku wskaźników szczęścia (Happiness Index) z nierównościami społecznymi, przytaczając przykłady Butanu (bardzo ubodzy ludzie, wysoki wskaźnik szczęścia) i Singapuru (bogate społeczeństwo, niski wskaźnik szczęścia), uzasadniając tym samym tezę, iż na poziom szczęścia wpływ mają nie tyle nierówności, a porównywanie się z innymi.

Pan Cesar Lipka w swojej wypowiedzi mówił o tym, że musimy zacząć od podstaw, o lokalnych inwestycjach, edukowaniu dzieci, wsparciu dla sportu, czy też domów dziecka. Nie tylko w aspekcie finansowym, ale także poprzez tworzenie całych programów (np. edukacyjnych). Wyraził także dezaprobatę dla traktowania działań prospołecznych w celach czysto PR’owym.

Pan Cesar wskazał także na potencjalne korzyści płynące z inwestycji (jak budowanie fabryk) w rejonach słabo rozwiniętych, w celu zapobiegnięcia migracji zarobkowej, w wyniku której ludzie zmuszeni są opuszczać rodzinne strony.

Pierwszy panel dobiegł końca i na scenie pojawiła się Liliana Anam – Założycielka i menedżer zarządzający CSRInfo. Jej wystąpienie dotyczyło wprowadzonych 25 września 2015 r 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ustalonych przez 193 państwa członkowskie ONZ), szansach i wyzwaniach, jakie one wprowadzają, oraz zmianach, jakie nastąpiły na przestrzeni lat w komponentach wartości rynkowej spółek indeksu S&P 500 (w 1975r wartości materialne stanowiły 83% a niematerialne 17%, w 2015 roku ta proporcja się odwróciła wartości materialne stanowią 16% a niematerialne 84%).

Po krótkiej przerwie odbył się drugi panel konferencji, pod hasłem: „Firma zaangażowana społecznie – nowy wymiar kapitalizmu”, a na scenie pojawili się:

Katarzyna Balashov – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Grupa IKEA

Sylwia Bilska – General Manager, Członek Zarządu, PayU

Jacek Pogonowski – Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A.

Katarzyna Rudnicka – Prezes Zarządu, Vivenge Sp. z o.o.

Małgorzata Rybak-Dowżyk – Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, T-mobile Polska S.A.

Panel poprowadził Prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

Na początek Katarzyna Balashov opowiedziała o tym jak firma IKEA patrzy na kwestie zrównoważonego rozwoju, o potrzebie by każdy etap produkcji był odpowiedzialny, bo tylko wtedy można mówić o zrównoważonym rozwoju firmy. Zwróciła uwagę na to, że CSR nie jest i nie powinien być marketingiem. Warto tak. jak w firmie IKEA większość inicjatyw komunikować tylko wewnątrz, a nie na zewnątrz. Dodała też, że połączenie podstaw działalności firmy z działaniami społecznymi jest skuteczne, bo firma wykorzystuje swoje atuty – to, na czym się zna, jakie ma zasoby.

Jacek Pogonowski zwrócił uwagę, że ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, że firma nie jest od tego, aby mówić pracownikom w co mają się angażować, dzięki czemu pojawiają się inicjatywy oddolne, które firma może wesprzeć. Jako przykład podał zainicjowaną przez pracowników akcję zapewnienia bezpieczeństwa orszakowi 3 króli.  W dalszej części wypowiedzi rozważał, jak można mierzyć efekty działań społecznych, zasugerował wybieranie tych projektów, w których powstaje coś realnego lub jakaś osoba ma konkretną korzyść. Opowiedział także o współpracy z Fundacją Pomost, która zajmuje się resocjalizacją więźniów, żeby sami mogli sobie zapewnić przyszłość i powrócić na łono rodziny.

Na kapitalizmie, w swojej wypowiedzi, skupiła się Katarzyna Rudnicka, zauważyła że chociaż system ten jest aludzki, aspołeczny i bezwzględny, to jest też niezbędny, bo to on zbudował dzisiejszą Polskę. Ważnym jest, żeby potrafić zmieniać pieniądze na dobre czyny, na tyle na ile kapitalizm nam pozwoli. Zwróciła również uwagę, że czasem warto zaangażować się w sprawy trudniejsze. Opowiedziała o tym, jak jej firma wraz z Fundacją „Sławek” prowadzi program zatrudniania ludzi po długich wyrokach. Wskazała trudności z którymi spotykają się te osoby, ale także te z którymi spotkali się, jako firma. Z czterech przypadków, o których wspomniała tylko jeden ma szansę powiedzenia. I choć z zewnątrz może się wydawać, że te działania nie mają sensu to tych rzeczy, nie można rozpatrywać w kategorii opłacalności, trzeba widzieć w tym człowieka i dać mu szansę, na wynik nie ma się już wpływu. Podsumowała  mówiąc, że Ci którzy mają trochę lepiej powinni pomagać tym, którzy mają w życiu gorzej.

Małgorzata Rybak-Dowżyk zaczęła swoją wypowiedź od zwrócenia uwagi, że firma biznesowo jest zorientowana na cel: musi zarabiać,  gdy jednak chce dać coś od siebie społeczeństwu, to powinna angażować się w to, co jest połączone z działalnością firmy. Opowiedziała o tym, jak z inicjatywy pracowników  pojawiła się akcja T-mobile „Pomoc Mierzona Kilometrami” , w której ponad 100 000 ludzi wzięło aktywny udział, a była możliwa dzięki wykorzystaniu możliwości firmy telekomunikacyjnej. Zauważyła, że taka postawa organizacji sprawia, że aż 25% pracowników jest zaangażowanych w wolontariat pracowniczy.

W późniejszej wypowiedzi Pani Małgorzata postawiła pytanie czy lepsza jest kampania reklamowa czy społeczna? To da się zmierzyć, ale nie są to dane policzalnie. To sa rzeczy, które wracają jako np. reputacja firmy – zewnętrznie, a wewnętrznie to są dumni pracownicy, którzy angażują się w akcje prospołeczne. To nie przekłada się 1 do 1, zaangażowanie społeczne musi być szczere, nie może być kampanią reklamową.

„Kapitalizm jest pragmatyczny” powiedziała Sylwia Bilska, a działania społeczne muszą łączyć się z działalnością firmy – dla przykładu firma PayU organizuje spotkania e-coachingowe dla małych przedsiębiorstw wchodzących na rynek ecommerce, wspiera startupy, a także rezygnuje z prowizji przy akcjach na rzecz dzieci, zbiórkach charytatywnych czy WOŚP. Dodała, że jeśli strategia zrównoważonego rozwoju będzie spójna i pracownicy będą widzieć, że są to rzeczy dla firmy ważne, to ich zaangażowanie będzie o wiele większe. Pani Sylwia obawia się jednak, że działania charytatywne w wielu przypadkach to jedynie część strategii marketingowej, niemniej wszystkie te działania się zwracają, ale w różny sposób. „Bo dobro, które włożymy do nas wraca.”

Na ostatnim – III Panelu o temacie „Odpowiedzialne inwestowanie i zrównoważony rozwój – konieczność czy fanaberia?” pojawili się panowie:

Maciej Bardan – I Wiceprezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska SA

Francois Colombie – Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska, Rosja i Ukraina

Robert Cyglicki – Dyrektor Greenpeace w Polsce

Marek Krupiński – Dyrektor Generalny, UNICEF Polska

Piotr Mirosław – Prezes Zarządu, Lyreco Polska S.A.

Prof. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Doradca Ekonomiczny PwC Polska

Moderatorem dyskusji był (jak zawsze fantastycznyJ) Prof. Bolesław Rok  z Katedry Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego

Pierwszym zabrał głos Prof. Witold Orłowski mówiąc o tym, że CSR ma dwa oblicza, jedno wynika ze szlachetnych założeń i pobudek (np. dzielenie się z innymi), a drugie pojawia się, gdy CSR to PR, czyli jedynie kreowanie wizerunku. Obie są prawdziwe i mają wpływ na ocenę firmy przez interesariuszy. Z punktu widzenia giełdy, inwestuje się w biznesy, które się rozumie, patrzy na stabilność zysku. Firma, która kontroluje swój wizerunek, swoje relacje z pracownikami raczej nie ma tzw. „trupa w szafie”, więc jej wartość nagle drastycznie nie spadnie. Pan Witold zaznaczył, że dobry raport społeczny jest też informacją dla inwestora, ale niewiele z nich czyta się w całości. Profesor zauważył również, że CSR służy też do obrony przed ryzykiem, bo reputację buduje się długookresowo, a broni krótkookresowo. Podsumował, że nie można myśleć „mnie interesują tylko zyski w przyszłym kwartale”. bo krótkowzroczność nigdy się tak naprawdę nie opłaca.

 

„Biznes jest częścią problemu, to musi być również częścią rozwiązania” zauważył Robert Cyglicki. Niektóre firmy już to zauważyły i kompleksowo podchodzą to tego problemu, jako przykład podał Apple, które zaspokaja swoje potrzeby energetyczne energią odnawialną. Niestety jednak wiele firm pokazuje jednak swoją „eko” stronę tylko na pokaz, dodał.  W późniejszej wypowiedzi postawił pytanie: co jest potrzebne żeby firmy były odpowiedzialne społecznie? Według niego potrzebne są zarówno regulacje, jak i mechanizmy rynkowe (takie jak np. bojkot konsumencki – przyp. Autora). Trzeba przyjrzeć się łańcuchowi dostaw i transparentności firmy, bo nie może być tak, że firma globalna ma inne standardy na rynku polskim, a inne za granicą.

Marek Krupiński  opowiedział o początkach współpracy takich organizacji jak UNICEF z biznesem, a także na przykładach przedstawił to zjawisko. W pierwszej kolejności opisał 6 letnią współprace z firmą ITAKA, dzięki której udało się zbudować szpital w Afryce, następnie mówił o tym, jak Firma Pampers pomogła w 15 krajach wyeliminować tężec. Opowiedział o IKEA, która wyeliminowała w Indiach pracę dzieci w fabrykach współpracujących. Pan Krupiński podkreślił, jak ważna jest apolityczność w budowaniu strategii CSR –  jest niezbędna, ponieważ rządy się zmieniają, a potrzebna jest ciągłość działań.

„Dziś mówimy o strategii zrównoważonego rozwoju, a nie o CSRze” zaczął swoją wypowiedź Piotr Mirosław. Opowiedział o tym, jak Lyreco wprowadzało do swojej oferty produkty ekologiczne i jak przyjęli to klienci, o tym jak udział tych produktów w sprzedaży rośnie (obecnie 25%). Na polskim rynku wciąż jednak wygrywa cena, a nie ekologia, w innych państwach np. Skandynawii, świadomość społeczeństwa jest dużo wyższa więc tam procent produktów eko to już 50%, zaznaczył. Opowiedział również dlaczego audytowanie dostawców jest istotne, czym jest gospodarka zamkniętego obiegu oraz dlaczego warto stawiać na recykling.

Francois Colombie zauważył, że skoro zmieniają się warunki to i biznes musi ewoluować. Wraz ze zmieniającą się świadomością i odpowiedzialnością przedsiębiorstw i ludzi przychodzi pytanie „co przekażemy przyszłym pokoleniom”, stwierdził. Z wypowiedzi pana Colmbie dowiedzieliśmy się także, jak wygląda misja firmy Auchan oparta o hasła „zaufanie”, „dzielenie się”, „postęp” a także o tym, że ponad 20 000 pracowników jest akcjonariuszami firmy, dzięki czemu bardziej angażują się w jej działalność.

Na pytanie na ile wskaźniki finansowe, Respect Index są atrakcyjne dla inwestorów odpowiedział Maciej Bardan.  Wskazał, że Respect Index zanotował wzrost o 31% podczas, gdy WIK zaledwie o 11%. Do 2005 głównymi składowymi indexu były banki, bo one najczęściej raportowały dane pozafinansowe, ale banki źle zarządzały ryzykiem swoich produktów, przez to ich rozwój w ostatnich latach nie był rozwojem zrównoważonym – zauważył. Pan Maciej wskazał, iż CSR jest dobrym narzędziem do zarządzania ryzykiem: reputacje firma może łatwo stracić, ale ciężko jest ją odzyskać.

W swojej wypowiedzi Pan Bardan postawił następujące tezy:

– wolontariat pracowniczy nie wpływa na ocenę inwestorów

– Najważniejszy aspekt to socjalne innowacje, które są polem do popisu dla biznesu. Warto, jeśli firmie brakuje kompetencji, powierzyć to komuś, kto to potrafi.

Maciej Bardan dodał, że edukacja jest nam  bardzo potrzebna – oprócz prawdziwych działań obserwujemy korporacyjną hipokryzję. Jako przykład podał zachęcanie pracowników do przyjeżdżania do pracy rowerem, prawdziwym powodem nie jest troska o środowisko, a brak miejsc parkingowych pod biurem.

Wszystkie panele były bardzo inspirujące i ciekawe, a prelegenci przekazali nam dużą dawkę wiedzy.

Na wieczornej Gali odbyło się wręczenie nagród „Responsible Business Awards”. Uhonorowano przedsiębiorców, którzy wyróżnili się wyjątkowym wkładem w promowanie o wdrażanie praktyk CSR – odpowiedzialnego biznesu.

 Laureaci „RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS”

W Kategorii:

OUTSTANDING HUMAN CAPITAL INVESTOR

Mota-Engil ex aequo z SuperDrob S.A.

OUTSTANDING CSR STRATEGY

Ikea Polska ex aequo z Polpharma SA

OUTSTANDING CSR PROJECT

Bank Gospodarstwa Krajowego ex aequo z Pfizer Polska oraz specjalne wyróżnienie dla Pol-Miedź Trans

OUTSTANDING CORPORATE PHILANTHROPIST

Dr. Oetker Polska ex aequo z Konsalnet Holding SA

OUTSTANDING NON PROFIT ORGANIZATION

Fundacja Orlen-Dar Serca ex aequo ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce

W dodatkowej kategorii OUTSTANDING INDIVIDUAL PHILANTHROPIST statuetkę otrzymała Karolina Sołowow, Przewodnicząca Rady Fundacji Fabryka Marzeń.

Wieczorny bankiet uwieńczył Koncert Grupy Operowej „LAKME”.

II edycja „Responsible Business Summit & Awards Gala” odbyła się 14 października 2016 w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Wśród Partnerów tegorocznej edycji byli między innymi  Pfizer, PayU, Raiffeisen Bank Polska, T-mobile Polska, Xerox Polska i Promedica24 zaś Partnerzy Społeczni to między innymi  Unicef Polska, Stowarzyszenie Siemacha, Stowarzyszenie Wiosna i Polska Akcja Humanitarna.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *